Techniki sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym

Miejsce szkolenia: Warszawa Termin szkolenia: 2019/02/14-15

 

 

CELE SZKOLENIA

Rozwinięcie kompetencji konsultantów i sprzedawców nieruchomości na rynku pierwotnym w zakresie technik sprzedaży i komunikacji z potencjalnym klientem. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za podejmowanie przez ludzi decyzji o zakupie mieszkania i pokazanie, jak wpływać na te mechanizmy. Zapoznanie uczestników z zagadnieniem pytań handlowych, zasadami skutecznej prezentacji i podstawowymi technikami argumentacji. Pokazanie, w jaki sposób rozmawiać z klientem o jego wkładzie finansowym i przećwiczenie technik negocjowania ostatecznej ceny nieruchomości. 

Szkolenie przeprowadza szkolonego przez kolejne etapy rozmowy, której celem jest przekonanie klienta do zakupu mieszkania. Dodatkowo w jego trakcie ćwiczone są metody radzenia sobie z zastrzeżeniami i presją, jaką może stosować klient biura sprzedaży. 

Dzięki temu, że wszystkie omawiane strategie i techniki są natychmiast utrwalane na drodze ćwiczeń, uczestnicy natychmiast internalizują przyswajane wiadomości i szybko nabywają wprawę w ich wykorzystaniu.

 

Waga i konstrukcja scenariusza rozmowy sprzedażowej
 • Rola scenariusza w pracy konsultanta – sprzedawcy nieruchomości na rynku pierwotnym.
 • Cztery elementy idealnego scenariusza rozmowy z klientem: zaufanie, potrzeba, pomoc, pośpiech. Jak z nich korzystać sprzedając nowe mieszkania?
Przygotowanie do rozmów z klientami
 • Wstępna identyfikacja możliwych potrzeb klienta. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie prezentacji oferty. Wybór potencjalnych argumentów.
 • Przygotowanie pytań do klienta.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje klienta.
Zdobywanie zaufania klienta
 • Nawiązywanie kontaktu z kupującym; jak sprawić, by nam od początku zaufał? 
 • Trzy klucze do zdobycia zaufania klienta: podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Techniki znajdowania punktów wspólnych.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do uważania tego, co mówimy, za prawdę. 
 • Metody budowania wrażenia wiarygodnego i kompetentnego konsultanta.
Etap potrzeby
 • Rola etapu: dlaczego zanim przejdziesz do prezentacji ofert, musisz poznać potrzeby klienta?
 • Identyfikacja potrzeb – metody i techniki.
 • Rozpoznanie oczekiwań konkretnego klienta. Działania ułatwiające zrozumienie, co kieruje kupującym.
 • Pytania do klienta, czyli jak zrobić, by zainteresowany sam nam powiedział, czym go możemy przekonać. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Inne techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych potrzeb rozmówcy.
 • Wybór kluczowych dla nas potrzeb klienta.
 • Uświadomienie kupującemu jego (najważniejszych z naszego punktu widzenia) potrzeb. Techniki zadawania właściwych pytań sugerujących.
 • Potwierdzenie potrzeby przez klienta i jego rola w przyszłości.
Marketing mieszkaniowy – gdzie i jak informować o ofercie
 • Ogłoszenia tradycyjne: prasa i witryna agencji.
 • Internet: ogłoszenia na portalach i stronach branżowych.
 • Fora, blogi, portale społecznościowe i marketing wirusowy.
Etap pomocy: prezentacja ofert dla kupującego
 • Nieruchomość jako odpowiedź na potrzebę klienta. Techniki przechodzenia od pytań handlowych do prezentacji oferty.
 • Właściwa prezentacja opcji mieszkaniowych. Skuteczne słowa w argumentacji handlowej.
 • Jak mówić o nieruchomości? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości klienta. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Techniki aktywnego słuchania tego, co klient ma do powiedzenia o naszych propozycjach.
Oglądanie mieszkań z klientem
 • Decyzja co do terminu oglądania mieszkania. O czym trzeba pamiętać, wybierając dzień tygodnia i porę dnia.
 • Wybór mieszkań, które pokażemy konkretnemu kupującemu: znaczenie wielkości, położenia, innych warunków i ceny. 
 • Określenie kolejności, w jakiej mieszkania zostaną pokazane klientowi. Rola kotwiczenia cen. 
 • Charakterystyka klienta i jego oczekiwania wobec nieruchomości a metody prezentacji wybranego mieszkania.
 • Kolejność przedstawiania cech nieruchomości w zależności od sytuacji i osobowości klienta.
Techniki argumentacji w trakcie prezentowania mieszkania
 • Uzasadnianie warunków panujących w mieszkaniu.
 • Techniki obniżania wrażliwości klienta na negatywne aspekty pokazywanej nieruchomości..
 • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury w mówieniu o lokalu.
 • Obiekcje klientów: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Pytania precyzujące, gdy klient zgłasza zastrzeżenia do cech mieszkania i warunków zakupu.
 • Osobowość klienta a przyjmowanie argumentów konsultanta. Jak dyskutować z klientem, który „wie lepiej”?
Rozmowa o cenie, czyli jak przejść od pomocy do pośpiechu
 • Metody wprowadzania ceny do rozmowy. Co robić, gdy klient pyta o cenę za wcześnie.
 • Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Prawidłowa prezentacja ceny lokalu. Metody przedstawiania ofert handlowych i promocji.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Techniki obrony przed wymówkami cenowymi.
Negocjowanie ceny
 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki. 
 • Wybrane gry, chwyty i sztuczki w negocjacjach. Chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja. Chwyty “brudne”: sylogizmy, techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
 • Skuteczne obniżanie ceny – jak to robić, by klient nie poczuł się panem sytuacji. 
 • „Niska piłka” i inne nieczyste sztuczki. 
Etap pośpiechu: finalizowanie transakcji
 • Sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości. Techniki przyspieszania decyzji zakupowych.
 • Scenariusze finalizowania kontraktu sprzedaży. Dlaczego każdy sprzedawca powinien mieć ich kilka? W jakiej kolejności powinny być używane?
 • Techniki perswazyjne w fazie finalizowania kontraktu.
 • Presupozycje w zamykaniu sprzedaży.
Jak sprzedawać mieszkania rożnym typom klientów
 • Motywacja i emocje w rozmowach z klientem. Jak czytać emocje, wykorzystywać je w sprzedaży i manipulować nimi u klienta?
 • Jak zidentyfikować typ osobowości klienta i dostosować argumenty do jego oczekiwań?
 • Wpływ typu osobowości klienta na przebieg rozmowy handlowej.
 • Co kto uznaje za korzystne: metody dopasowania argumentacji i technik perswazyjnych do typu osobowości klienta.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych (gdy klient nie chce ustąpić).
Sprzedaż nieruchomości klientom biznesowym
 • Klient biznesowy – po co kupuje nieruchomość i jak do tego dopasować argumentację.
 • Priorytety klienta biznesowego – na co musisz zwrócić uwagę.
 • Osobowość klienta biznesowego – cechy charakterystyczne i co z tego wynika dla procesu sprzedaży.
 • Negocjacje z klientem biznesowym i ich specyfika.
Problemy szczegółowe
 • Wysokość oferty początkowej.
 • Zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem.
 • Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmów.
 • Referencje u kupującego – jak sprawić, by klienci przyprowadzali kolejnych klientów.
 
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Symulacje pełnych rozmów i negocjacji z potencjalnymi klientami – osobami zainteresowanymi kupnem nieruchomości. Analiza odegranych symulacji pod względem potencjalnej skuteczności.

 

 

 

 GODZ. 9.00-16.00

 

Koszt uczestnictwa:

 • cena szkolenia: 1400zł+VAT
 • przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika – cena wynosi 1300zł+VAT

ZGŁASZAJĄCY/PŁATNIK

uczestnik

Dodaj użytkownika Usuń użytkownika
Skąd dowiedzieli się Państwo o naszych szkoleniach?

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa 

Cena obejmuje koszt udziału w szkoleniu, nie zawiera kosztu zakwaterowania.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do firmy Scholaris Club wypełnionej umowy zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty za uczestnictwo w terminie do 3 dni od daty otrzymania faktury proforma (decyduje data wysłania e-maila z fakturą proforma). 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Przesłanie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy między firmą Scholaris Club, a Państwa firmą, lub uczestnikiem w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych i oznacza akceptację warunków uczestnictwa.
Pisemna rezygnacja z uczestnictwa dostarczona na 7 lub więcej dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W tym przypadku zgłaszającemu przysługuje zwrot opłaconych kosztów uczestnictwa. Decyduje data wpływu rezygnacji do firmy Scholaris Club.
W przypadku pisemnej rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia Scholaris Club zastrzega sobie prawo do obciążenia zgłaszającego kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania zapłaty za udział w szkoleniu.
Scholaris Club potwierdza realizację szkolenia 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, jak również zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 5 dni przed terminem szkolenia.
W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona na konto Scholaris Club zostanie zwrócona w ciągu 7 dni. 

copyright 2018 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: TwojaKariera.net