Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne

Miejsce szkolenia: Katowice Termin szkolenia: 2018/05/17-18

 

CEL SZKOLENIA

Głównym celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności wykonywania modeli inwestycyjnych (inwestycje w nieruchomości komercyjne) z wykorzystaniem narzędzi IT. Uczestnicy będą aktywnie brać udział we wszystkich obliczeniach.

Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.

Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania MS Excel. Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer typu laptop z zainstalowanym MS Excel, 2007, 2010, 2013 lub 2016.  

 Wymagania systemowe:

 • PC z procesorem min. 500 MB pamięci
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku
 • Microsoft Windows XP/7/8(8.1) lub 10

 

PROGRAM SZKOLENIA

1 dzień

Wprowadzenie i kluczowe zagadnienia z podstaw analizy finansowej.

 1. Wprowadzenie.
 2. Rodzaje modeli (metodyka wykonywania analiz) w kontekście planowanej inwestycji w nieruchomości komercyjne (metoda różnicowa i metoda standardowa).
 3. Typy i specyfika inwestycji w nieruchomości komercyjne (mieszkania, akademiki, kamienice, biurowce, magazyny, ziemia, inwestycje celowe itp.).
 4. Przygotowanie wsadu do modelu inwestycyjnego – zebranie i opracowanie istotnych danych i informacji do wykonania modelu.
 5. Dane bazowe, struktura finansowania, nakłady inwestycyjne, dane do przygotowanie projekcji przychodów i kosztów operacyjnych oraz dane do wykonania projekcji kapitału obrotowego.
 6. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow). 
 7. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC).
 8. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (Discounted Cash Flow).
 9. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.

2 dzień

Studium przypadku dla inwestycji komercyjnej (projekt rozwojowy – metoda standardowa).

 1. Analiza finansowa wraz z analizą rentowności i ryzyka inwestycyjnego projektu (metoda DCF):
 • Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).
 • Struktura finansowania projektu.
 • Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe).
 • Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.
 • Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane.
 • Analiza rentowności projektu – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, NPVe, IRRe, MIRRe i inne.
 • Bilans dla projektu.
 • Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych.
 • Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe).
 • Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.
 • Wykonanie modeli inwestycyjnych dla rozpatrywanych opcji.
 • Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo – NPV dla ceny wynajmu jako badanej zmiennej.
 • Wykonanie analizy opcji.
 • Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo.
 1. Rozwiązanie problemów biznesowych za pomocą modelu inwestycyjnego.
 2. Błędy popełniane w przygotowaniu modeli inwestycyjnych.

 

Rezultaty szkolenia:

 • Poznasz podstawowe zasady wykonywania analizy finansowej dla planowanej inwestycji w nieruchomości komercyjne.
 • Poznasz wskaźniki rentowności i w jaki sposób je analizować.
 • Poznasz, jak przygotować model biznesowy (finansowy) w oprogramowaniu Invest for Excel®.
 • Nauczysz się obsługiwać oprogramowanie Invest for Excel®.
 • Poznasz, jak wybrać najlepszą alternatywę w zbudowanych modelach i jak podjąć właściwą decyzję. 
 • Poznasz w jaki sposób wykonać analizę ryzyka przedsięwzięcia biznesowego.
 • Poznasz najlepsze praktyki modelowania poprzez pracę z Invest for Excel® – narzędziem wspierającym analizy inwestycyjne używanym przez firmy z niemal wszystkich branż w 52 krajach.

 

TRENER: Andrzej Ebinger

Przygotowuje projekty inwestycyjne dla największych organizacji w kraju. W ostatnich latach wykonał wiele analiz finansowo-ekonomicznych projektów inwestycyjnych przygotowywanych do realizacji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Jako Partner biznesowy fińskiej Firmy Datapartner Oy wdraża w polskich organizacjach narzędzia IT do wykonywania analiz inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw.

 

GODZ. 9.00-16.00

Koszt uczestnictwa:

 • cena szkolenia: 1400zł+VAT
 • przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika – cena wynosi 1300zł+VAT

ZGŁASZAJĄCY/PŁATNIK

uczestnik

Dodaj użytkownika Usuń użytkownika
Skąd dowiedzieli się Państwo o naszych szkoleniach?

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa 

Cena obejmuje koszt udziału w szkoleniu, nie zawiera kosztu zakwaterowania.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do firmy Scholaris Club wypełnionej umowy zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty za uczestnictwo w terminie do 3 dni od daty otrzymania faktury proforma (decyduje data wysłania e-maila z fakturą proforma). 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Przesłanie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy między firmą Scholaris Club, a Państwa firmą, lub uczestnikiem w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych i oznacza akceptację warunków uczestnictwa.
Pisemna rezygnacja z uczestnictwa dostarczona na 7 lub więcej dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W tym przypadku zgłaszającemu przysługuje zwrot opłaconych kosztów uczestnictwa. Decyduje data wpływu rezygnacji do firmy Scholaris Club.
W przypadku pisemnej rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia Scholaris Club zastrzega sobie prawo do obciążenia zgłaszającego kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania zapłaty za udział w szkoleniu.
Scholaris Club potwierdza realizację szkolenia 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, jak również zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 5 dni przed terminem szkolenia.
W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona na konto Scholaris Club zostanie zwrócona w ciągu 7 dni. 

copyright 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: Madnet.pl